PARKIMISTINGIMUSED

Sava Pargipaik OÜ (edaspidi Operaator) ja sõiduki omaniku või kasutaja (edaspidi Sõidukijuht) sõlmitakse eraparkla kasutamise leping (edaspidi Leping) järgnevatel tingimustel (edaspidi Tingimused):

1. Operaator väljendab Lepingus toodud tingimuste esitamisega pakkumust Lepingu sõlmimiseks VÕS § 16 lg 1 järgi. Sõites sõidukiga parklasse, aktsepteerib Sõidukijuht Operaatori poolt esitatud tingimusi ja Leping loetakse sõlmituks VÕS § 20 lg 1 järgi/alusel. 

2. Lepingu tingimuste täitmise eest vastutab sõiduki omanik Sõidukijuhiga solidaarselt.

3. Operaatoril on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja Lepingu pooleks.

4. Sõidukijuht on kohustatud Operaatori parkimiskoha kasutamise eest tasuma parkimistasu või omama antud parkimisalal parkimisõigust andvat parkimisluba.

5. Parkimistasu suurus on märgitud Operaatori veebilehel internetis – www.pargipaik.ee, parkimistasu maksmise aeg on märgitud parkimise eest väljastatud arvel, parkimise eest arve mitteõigeaegse tasumise korral lisandub viivis.

6. Sõidukijuhil on õigus kasutada parklat parkimiseks. Keelatud on tegevused, mis kahjustavad parklat või parkla heakorda (näiteks: prügi mahapanek, sõidukite pesu väljapool pesulat, sõidukite remont, suitsetamine parkla territooriumil jne).

7. Lepingu rikkumise korral kohustub Sõidukijuht tasuma Operaatorile leppetrahvi 57 eurot. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist.

8. Lepingu rikkumise korral on Operaatoril õigus kohaldada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid, sh takistada parkimisalalt lahkumist.

9. Juhul, kui sõiduk tekitab parklas viibimisega Operaatorile kahju või kui sõidukiga lahkutakse parkimisalalt hoolimata selle takistamisest Operaatori poolt või kui rikutakse Lepingut võis seadust, sh kui on pargitud numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg-s 6 sätestatud asjaolud, on Operaatoril õigus sõiduk teisaldada. Sõiduki teisaldamise korral on Operaatoril õigus hoida sõidukit teisalduskohas kinni kuni kõikide parkimisega seonduvate kulude tasumiseni, sh ka sõiduki teisaldamisega seotud kulude tasumiseni.

10. Operaatoril on õigus loovutada Lepingust tulenevad nõuded inkassoteenust osutavale isikule, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada võlaandmed (maksehäireandmed) Operaatori kodulehel avaldatud lepingupartneritele.

11. Sõidukijuht on kohustatud parklat ja parkimiskohta kasutama järgides sõidukijuhi hoolsuskohustust ning lähtuma paigaldatud viitadest, märkidest ja Operaatori juhistest.